Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Studio de Valk pedicure & nagelstyling

Deze algemene voorwaarden gelden voor Studio de Valk pedicure & nagelstyling, gevestigd aan Oosterbroekstraat 13 te Sleen, KvK nummer 85851051, hierna te noemen Studio de Valk.

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Studio de Valk en een cliënt, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten

Studio de Valk zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en ook volgens de code van de Voetverzorger.

3. Afspraken

Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen via de website, WhatsApp of telefonisch worden gemaakt. De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – maar ten minste 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Studio de Valk door te geven. De afmelding kan telefonisch, per e-mail of WhatsApp geschieden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Studio de Valk 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Studio de Valk de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling

Studio de Valk vermeldt alle tarieven van behandelingen en producten zichtbaar op de website van de praktijk als ook in de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Studio de Valk. Bij in gebreke blijven van betaling , kan de pedicure na de verlooptijd van factuur en aanmaning, het openstaande bedrag ter incasso te stellen aan een deurwaarder. De hieruit vloeiende kosten komen zullen geheel voor rekening van de client komen.

5. Personeel in de praktijk

Indien Studio de Valk dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht, dan heeft zij het recht om zonder overleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers.

6. Werkwijze, persoonsgegevens & privacy

Voorafgaand aan de eerste behandeling vindt een anamnese plaats. Hierbij wordt gekeken of er sprake is van eventuele gezondheidsproblemen en wordt de reden van de afspraak met u doorgenomen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de juiste en volledige gegevens m.b.t. ziektes, aandoeningen en allergieën te geven. Op deze manier kan vooraf worden beoordeeld of er sprake is van een contra-indicatie en kunt u mogelijk doorverwezen worden naar een medisch-pedicure, podotherapeut of uw huisarts.

Bij het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens is Studio de Valk niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de behandeling.   De persoonlijke gegevens worden door Studio de Valk opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Uw persoonlijke en medische gegevens worden uiteraard nimmer aan derden verstrekt. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

7. Geheimhouding

Studio de Valk verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Studio de Valk verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Studio de Valk niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

9. Beschadiging en diefstal

Studio de Valk is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk. De pedicure zal zorgvuldig met uw eigendommen omgaan. De pedicure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De pedicure meldt diefstal bij de politie.

10. Garantie

Studio de Valk geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en op de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

  • De cliënt andere producten dan de door de pedicure geadviseerde heeft gebruikt.

  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

  • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.

  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.

  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

11. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Studio de Valk.

Studio de Valk dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Studio de Valk de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Studio de Valk en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

12. Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Studio de Valk het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op welke overeenkomst tussen Studio de Valk en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.